Afgelopen donderdag, 21 februari, heeft de raadsvergadering van februari plaatsgevonden. Op de agenda stonden twee hoofdonderwerpen namelijk het bestemmingsplan Buitengebied West en de vervanging van het pontveer Nessersluis.

 

Bestemmingsplan Buitengebied West

Het vaststellen van een een bestemmingsplan is een bijzonder moment en dit moment vond na een periode van 3,5 jaar voorwerk plaats tijdens deze raadsvergadering. Een bestemmingsplan heeft veel invloed op de mogelijkheden van onze inwoners en ondernemers in het buitengebied West, het gebied buiten de dorpskernen aan de westelijke kant van de gemeente. Dus los van de Vinkeveense plassen en alles rondom Abcoude. Bij zo’n belangrijk stuk is een zorgvuldig proces heel belangrijk en dat is wat de VVD betreft gelukt.

Het is een enorm stuk degelijk werk, wat laat zien waar dit gemeentehuis in samenwerking met inwoners en ondernemers toe in staat is. Er zijn veel zienswijzen behandeld en besproken.

Het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen is unaniem aangenomen.

Pontveer Nessersluis

Ook is er deze vergadering unnaniem ingestemd met het voorstel om te komen tot de bouw van een nieuwe veerpont.

Een nieuwe pont die de oude gaat vervangen en die er moeten komen om de mobiliteit voor inwoners te blijven garanderen. Het is wat de VVD betreft niet alleen belangrijk om goede fietsroutes, goede openbaar vervoersmogelijkheden en goede wegen waaronder de N201 te waarborgen (waarbij we overigens blij zijn dat Provinciale Staten ook besloten heeft de N201 aan te gaan aanpakken) maar ook om in een voorziening als een pontveer te investeren.

Alleen al tijdens de informatiebijeenkomst in aanloop naar de raadsvergadering bleek dat de betrokkenheid van omwonenden gigantisch is, een grote en mooie opkomst wat laat zien dat dit leeft en op steun van inwoners kan rekenen.

Natuurlijk is de pont voor direct omwonenden van belang maar niet alleen voor hen, ook voor andere inwoners uit onze gemeente en toeristisch gezien is de pont van belang en een bezienswaardigheid.

Als VVD zijn wij blij dat er kan worden gestart met het proces om te zorgen voor aanschaf van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige pont.

Andere onderwerpen

Naast bovengenoemde onderwerpen stonden er op de agenda ook de statutenwijziging en benoeming bestuursleden van stichting Prima, de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming rekenkamercommissie, de verlenging van de vervanging van raadslid de Valk door de heer Luijben (Seniorenpartij), de geheimhouding voortgangsrapportage grondexploitaties en de wijziging geldelijke voorzieningen raadsleden en fractieassistenten. Deze onderwerpen waren in de commissies al besproken en hiermee direct op agenda van de besluitnemende raad terecht gekomen.

Moties

Tot slot zijn er twee moties behandeld waarvan de eerste ging over het overdragen van de taken met betrekking tot het grondbeheer van Provincie naar gemeente als gevolg van de invoering van de omgevingswet. Deze motie is unaniem aangenomen en omarmt door de wethouder. De wethouder zal een brief opstellen namens raad en college om de provincie te wijzen op een goede overdracht en te voorkomen/ verantwoordelijk te nemen dat er geen negatieve (financiële) consequenties bij eventueel uit te voeren maatregelen op dit gebied zullen optreden.

Ook is er een motie ingediend over het actief informeren van lokale ondernemers bij aanbestedingen door de gemeente. Ook al vinden wij als VVD de motie sympathiek hebben we deze niet gesteund. Onze wethouder waarschuwde dat het actief benaderen van bepaalde groepen de transparantie en doelstelling van de aanbestedingen zou kunnen beïnvloeden. Aanbestedingen zijn er tenslotte om iedereen gelijke kansen te bieden. Wel is aangegeven dat de publicaties actueel gehouden zullen worden op de gemeentelijke site. Hiernaast kunnen ondernemers zichzelf via Tenderned aanmelden om actief aankondigingen te ontvangen.