Afgelopen maandag en dinsdag (27&28 mei) stond de raadsvergadering in het teken van de Algemene Beschouwingen met betrekking tot de kadernota 2020. Via onderstaande link kunt u onze inbreng lezen.

1905 VVD Algemene beschouwingen kadernota 2020 def

 

Voordracht tijdens de raad:

Heldere ambitie met duurzame kaders 

Een nieuwe kadernota 2020, een kadernota die fungeert als vertrekpunt voor de begroting 2020. Een kadernota waar de VVD ambitie in herkent. Concrete ontwikkelingen met heldere te verwachte resultaten en financiële consequenties maar ook ontwikkelingen waarvan we nog niet precies weten wat de financiële consequenties zullen zijn 

Uitgangspunten 

Over de uitgangspunten voor de begroting 2020 kunnen we kort zijn. Dit zijn VVD waardige uitgangspunten die wij van harte ondersteunen. In de beschrijving van de domeinen kunnen wij ons op hoofdlijn ook vinden. Deze liggen in lijn met het coalitieakkoord waarbij er aandacht is voor actualiteiten.     

Verbindend, innovatief en ondernemend. 

Dat is de titel van het coalitieakkoord, ons coalitieakkoord. Wat de VVD betreft voegen we daar voor de begroting 2020 creativiteit en doorpakken aan toe. We hechten er groot belang aan dat we nu stappen gaan maken. Hier zal creativiteit en doorpakken voor nodig zijn. Binnen onze eigen gemeente, met inwoners en ondernemers maar ook met andere gemeenten, de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam. 

Specifieke aandachtspunten, verzoeken en prioriteiten  

Als VVD hebben wij een aantal specifieke verzoeken, aandachtspunten en prioriteiten die we het college graag mee willen geven bij het opstellen van de begroting 2020.  

Deze liggen binnen alle drie de domeinen. U kunt dit alles teruglezen in onze Algemene Beschouwingen waar ook een toelichting in opgenomen staat.  

De volgende drie punten uit onze Algemene Beschouwingen wil ik apart toelichten omdat deze alle domeinen raken:

  1. Blik naar het Noorden 

De vele ontwikkelingen die in de Metropool Regio en met name Amsterdam Zuid en Amsterdam Zuid-Oost plaatsvinden kunnen impact hebben op onze gemeente. Impact op het MKB, impact op het Openbaar vervoer, impact op toerisme enz. enz. Het is wat de VVD betreft van belang, zoals we vorig jaar ook al hebben aangegeven om een intensievere samenwerking met gemeenten ten noorden van onze gemeente te bewerkstelligen en specifiek ook met de Metropool Regio Amsterdam. De VVD ziet graag dat één van de wethouders ‘ontwikkelingen in het noorden’ als specifiek aandachtspunt toegevoegd krijgt aan de portefeuille

2. Omgevingswet 

De invoering van de omgevingswet vraagt veel van de totale organisatie en de wethouder heeft laten zien hier ook actief mee aan de gang te zijn. Dit alles om het voor onze inwoners en ondernemers goed te regelen. De complexiteit die wij zien maakt dat het wat de VVD betreft goed is om een risico-inventarisatie te maken waarmee de samenhang tussen alle aspecten en de risico’s per deelproject inzichtelijk zullen worden. 

3. Financiën 

Financiële stabiliteit en (naast indexering) geen stijging van de lasten zijn wat de VVD betreft het uitgangspunt zoals dat ook expliciet is opgenomen in de kadernota. We zien net als vorige jaar zwarte cijfers en dat is mooi maar waar wij als VVD afgelopen jaar een heldere lucht met alleen zonneschijn zagen lijkt er nu een waterig zonnetje te ontstaan en in de lange termijnvooruitzichten zelf wat bewolking.  

In tegenstelling tot het echte weer kunnen wij als raad, indien noodzakelijk, zorgen dat de zon blijft schijnen. Hiervoor zijn duurzame financiële kaders noodzakelijkWij stellen voor om het college te ondersteunen met een financiële raadscommissie om de in de kadernota genoemde verkenning naar een blijvend solide financiële positie uit te voeren en dienen hiertoe twee moties in (instellen en ondersteunen raadswerkgroep)  

Afsluitend 

Terugkijken naar het afgelopen jaar zien we dat er een mooie start gemaakt is en waar velen van ons vanuit een positieve grondhouding hebben samengewerkt. Ontwikkelingen zoals de raadrapporteurs zijn hier onder andere een goed voorbeeld van. Niet coalitie en oppositie maar raadsbreed met respect voor de verschillende standpunten. Wij blijven ons hier graag voor inzetten en roepen hier ook nadrukkelijk toe op.    

In de door de VVD aangeboden schriftelijke Algemene Beschouwingen treft u onze zienswijze in z’n totaliteit aan en verwachten wij dat de genoemde punten de aandacht krijgen die ze verdienen. Vanzelfsprekend zullen wij dit ook nauwlettend volgen. 

Graag spreek ik onze nadrukkelijke waardering uit voor iedereen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de voorliggende kadernota en bij de behandelingGraag bedanken wij de griffie en de bode’s voor alle ondersteuning.  

De VVD staat voor heldere ambities met duurzame kaders! 

Wij wensen het college veel succes, wijsheid en daadkracht toe.